گرد ِ توس می خوزستان

سلام به کلِّ مردمونِ دسبیل

سلام به شهرِ سوزقبا و حزقیل

درود و رحمت به هَمَ عزیزون

اَ آشنا گِر تا هَمَ غریبون

هِنون کی هی علّافِن و شِلالِن

هنون که هر روز سَرِ کار و بارن

مَخوم نویسُم ایکِتَ طُماری

اَر قلمُم هیچ نَگِرَ غُباری

چَن روزَ که دعا ب° کُنیم سی بارون

گِرِن یَه جونی رودِ دزّ و کارون

نُمازِ خونیم و قَپی ب° گِریویم

هَر که نَدونَه مَرَه کُلمون لیویم

چَن قَل اور میایَ بالا سَرمون

اَما ب° کُنِن تُکَه اولاتِرَکمون

اووی دِگَه نمونده سی کشت و کار

کُلِّ زمینا بیسِنَ خِشت و خار

مینِ چَها نی دگه تُکَه اووی

دیدنِ بارون دِگَه بیسَه خووی

هِنا هنون هیچ هَمَه صِدقی سَرِت

دَرد و بلا نَ آیه بِرقی وَرِت

تازگیا خاک سَرُمونِه بارَه

خاکِ مِلَق اَ آسُمون میایَه

طوری میا ای گرد و خاکِ ملعون

گووی ایسون اَ کُل مَخو بَرَه جون

اَ می پِت و دو گوش و جُف تیامون

خاکَ که می حلق وسَر و میامون

خاکِ مِلَق که رفت رسید به خینمون

گنجویان ، مینِ سیسییو بینمون

اَیّان بَتَر ملَّتِ گوش به زَنگِن

می خبرانَ تُندِ تُندِ گَردِن

بینِن سُبانَ تحطیلِش کوردنَه

می زیرنویس شَهرِشَ نوم بوردنَه

تازه هِنا فصلِ زمسّون بیدَه

فصلِ خوب سرما و بارون بیدَه

تووِسّون° اَمسالُمون دیدنیهاس

فصل شروعِ خاک و گَرتِلیلاس

نَم اَچِه فایِِدِی دُعام نَدارَه

صد تا دُعام یکی جوواب ندارَه

دُعایِ بارونِ کُنُم خاک میا

ماهی دو دفتر سرِ قِسطام میا

برکت و رزق و روزی اَزمون رفتَ

حَواس°مون وَر قیمتِ نون و نفتَ

دولَتُمون مَحَلّی هیچ نَموَنَ

سَری به ملَّتِ عزیز نَمزَنَ

نَفتَ اَ زیر پامِ بَری هُرَّکی

گازَ زَنی تَش کِه گُلَ گُرَّکی

حَقِّ مو نی کُتی اَ ای تُفالاش؟

ریزی تو سَر خاک که نَوِرسَ اَ جاش؟

نَ آیَه جا بارون نَریزَه سَرمون

رَحمی کُنَه تُند نَکَنَ قَتَلمون

بَچونِ شَهرُم هَمَه بی گناهِن

مثلِ فِرِشتا هَمَه پاکِ پاکِن

اَگَر تَرِی کارِی کُنِی دِ یَلّا

دِرارِی سی خود°تون دو بارک ا...

اگر دَسِی نَجُنبِی سی خوزستان

اَ جا خوزستان وا گووی گورِستان

اُمون که کُلمون پی هَمَه رِشادَت

نِشونتون داییم رَهَ پی شَهادَت

بِلِکسی اَ خاکُمونَه نَداییم

هَمَّه چیامونَ سی خاکمون داییم

مَردی ایان نِی که به وَختِ سَختی

می ای گرونیا و تَنگِ تَحلی

زندَه به گور بیسَنُمونَ بینِی

خاکَ فقط می شَبَکاتون بینِی

زلزله بید کُل°مون کُمَکتون کوردیم

هر چی مَخاسِی سیتونِ اووُردیم

دعا کَنِی خاکی نَ آیَه سَرمون

رهگُذری باغی نکارَه سَرمون

واسکی مُنَم یَه یوزپلنگی بیدُم

رییس° محیط° زیست° مُنَهَم بِدیدُم

نَجیم ترین مردمِِ سر زِمینَ

هِشتَه پَلَنگونَ فقط بِبینَ؟

نسلِ اُمون هِنا بی یِس مُنقَرِض

قَربِ بووه پلنگ و روباه و خِرس

اگر غبار یَکتَه رَسَ به تهرون

به هیئت وزیرون گَردَه مِهمون

دو سی هزار لایحه و طرح میا

خاک دگَه هیچ وَخ به هوا نَ میا

حجَّتِ بی مثالِ عرشِ خدا

وِری دگَه بونگ انا الحق زَناد

گِر تو غُبارو گردِ  ای دلانَ

ا َمهدی کُن دیر تو قَضا بلانَ

شعر از : مهدی شکری باغبان

 

 

 

 

/ 5 نظر / 76 بازدید
پارسا

آفرین بسیار عالی مثل همیشه واقعیتها رو نوشتی مرسی خدا کنه صدامونو بشنون [تایید]

پورعبدی

مشلا.آقا مهدی..دست مریزاد.

موسوی

سلام به شاعر دزفول با اون شعر هاش

کبلایی حمید

شعرا قشنگی بیگوی خدا خیرت دُها -- ی ره ارتباطی هم ون سی خودت؛ بل مخواسیم دعوتت کنیم اویی جایی شعر خونی

علی

بسیار عالی بید.... بی قضا...